Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt
Popis programu:

Ochrana, zabezpečení :

Dvojí ochrana přístupů - na úrovni serveru a na úrovni programu. Každému uživateli lze individuálně definovat přístupy do jednotlivých modulů a výstupních sestav.

Ovládání a orientace v programu :

Řada uživatelů je zvyklá používat tlačítka, ale i zkrácené volby - naše programové vybavení umožňuje oba způsoby ovládání.

Architektura, technologie :

Modulární interní struktura umožňuje velice rychle a efektivně doplnit uži- vateli jiné funkce dle jeho potřeb. Technologie MDI (Multiple Document Interface) umožňuje uživateli pracovat současně s vícero moduly. Architektura klient/server zajišťuje optimální chod programu (v podstatě nezávislou na platformě SQL serveru). Relační databáse s transakčním přístupem zajišťuje konzistenci, spolehlivost a výkonnost celého systému. Pro serverovou platformu lze zvolit operační systém Windows, Linux a FreeBSD. Klientská část programu je postavena na platformě operačního systému Windows. Z komerčních důvodů pokud nevlastní jiný SQL server doporučujeme používat Firebird/Interbase.

Adresáře, číselníky :

Z jakéhokoliv místa lze ukládat obchodní partnery se všemi identifikačními údaji, ale i často používané texty, názvy, apod.

Výstupy, tiskové sestavy :

Standardní výstupy ze systému jsou samozřejmostí. Většinu tiskových sestav lze exportovat do formátu xls.

Servisní zásahy, podpora :

Služby kompletní podpory zákazníka ve formě instalace, používání systému, konzultace, technická podpora, vedení účetnictví nebo dozor, konzultace k účetní i daňové problematice apod.

Grafy :

Některé informace jsou pro případ rychlého zjištění stavu zobrazovány formou grafických výstupů, např.: stav fakturace, stav neuhrazených závazkových a pohledávkových faktur, přehled nákladů a výnosů – zjištění zisku.

Manažerská nadstavba :

Manažerská nadstavba je schopna podat obraz o ekonomickém stavu společnosti i bez zaúčtování dokladů, protože systém je vybaven tzv. virtuální hlavní knihou pro zpracování výsledovky.

Nápověda :

U každého políčka se zobrazuje nápověda, kterou lze vyvolat i v tištěné podobě.

IS zahrnuje :

Systém NEWIS zahrnuje v současné době operativní evidenci, účetnictví, skladovou evidenci, prodej za hotové, mzdovou agendu, evidenci majetku vlastního i pronajatého, dopravu, plánování výroby, univerzální knihu zakázek, nebo její modifikaci pro autoservisy, prodej automobilů, zpracování plodin apod.

Banner

Obchodní partneři:

Evidenční karty partnerů (zákazníků, odběratelů, dodavatelů) se všemi identifikačními údaji včetně klíčových slov vyjadřujících činnost nebo specializaci firmy (číslo, název, IČO, DIČ, zástupce, právní forma, adresa, telefon, fax, stát, bankovní spojení, textová poznámka), propojené téměř se všemi modulu informačního systému

Operativní evidence (Kniha závazků, pohledávek, banka, pokladna):

Slouží ke vkládání prvotních informací, tj. jednotlivých dokladů ekonomické agendy v členění došlé a vydané faktury, pokladna a banka. Nepřeberné množství výstupů za běžná období – plánování plateb, inkasní kalendář, salda obchodních partnerů, přehledy po splatnosti, kompenzace apod. Možnost importu dat z bankovních výpisů, párovaní plateb apod. Prověřený systém evidence daně z přidané hodnoty, včetně sestavení daňového přiznání a kompletní záznamní povinnosti. Propracovaný systém saldokonta a sledování finanční a platební bilance (automaticky provázáno na bankovní výpisy, úhrady hotovostí), včetně zahraničních měn a kurzových rozdílů. Kniha pohledávek slouží k evidenci, faktury se vystavují přímo v jednotlivých modulech nebo centrálně v modulu fakturace. Možnost ruční, nebo automatické předkontace dokladů pro účetnictví.
Jednotlivé moduly jsou navzájem propojeny, takže např. informace vložená v bance o platbě faktury se automaticky promítá do příslušného dokladu v knize pohledávek nebo závazků.

Fakturace, obchodní případy:

Speciální modul, ve kterém se vystavují faktury. V modulu lze připravit faktury pro následující období. Faktuře je po vytištění automaticky přiděleno číslo a je zapsána do knihy pohledávek. Modul je propojen s modulem skladu, předmětem fakturace jsou položky skladu i ostatní úkony. Možnost výběru katalogizovaných údajů předdefinovaných uživatelem z hlediska ceny, měrných jednotek, sazeb DPH apod. Modul umožňuje automatizované zpracování objednávek na položky skladu. Pro každý typ dokladů lze nadefinovat záhlaví a komentář faktury.

Majetek:

Evidence všech leasingových smluv s kompletními evidenčními údaji včetně splátkového kalendáře. Propojení s bankovními výpisy a pokladní knihou poskytuje okamžitý přehled o saldu leasingových smluv. Možnost prohlížení a tisku konkrétního salda či souhrnného přehledu všech leasingových smluv. Evidenční karty investičního majetku s kompletními evidenčními údaji včetně odpisové skupiny, způsobu odepisování, modernizací, vztah účetních a daňových odpisů. Modul umožňuje měsíční účtování odpisů. Ke každé kartě majetku, lze vytisknout tzv. odpisový plán včetně evidence účetního roku, ve kterém účetním roce byl odpis uplatněn. Systém eviduje uplatnění zákonem stanoveného paušálu při pořízení majetku. Možnost tisku libovolných odpisových sestav zpětně, přehledy o průběhu odpisování jednotlivých položek.

Skladová evidence zásob:

Systém pro zajištění rychlého zpracování dat nepracuje se stejnými položkami, jaké jsou uvedeny v ceníku. Řada firem má v cenících cca 250 tis. až 1,5 mil. položek, avšak skutečně živé položky, které se používají jsou podstatně menšího rozsahu. Systém lze nastavit tak, aby jednoznačná identifikace položky ve skladu byla dána např.: pouze obchodním číslem, čárovým kódem apod. Standardně výdej do mínusu není možný. Lze umožnit výdej vytvořením „dočasného příjmu“. Speciální funkcí skladu, kromě řady analytických výstupů (sestavy ABC, inventura, doba „obratu“ položek - ne v účetním smyslu) položek a skupin, umožňuje systém automatické generování objednávek dle nastavení tzv. minimálního množství skladu. Objednávky lze zasílat emailem přímo z programu nebo poštou po jejich vytištění. Veškeré transakce probíhají v modulu příjem/výdej, ze kterého je možné tisknout sestavy. Součástí je i prodej za hotové, kde dochází k okamžitému odtížení ze skladu a zápisu do pokladní knihy.

Kniha zakázek - autoservis:

Evidence zakázek včetně sledování jejich průběhu plnění. Systém je úzce svázán se skladem (okamžité odtížení položky), fakturace materiálu i služeb přímo ze zakázky, zápis do pokladny. Možnost předdefinování textů zakázky i faktury. Řada přehledů o zakázkách, historie zakázek, vytíženost autoservisu.

Autodoprava - spedice:

Modul je určen pro autodopravce a speditérské společnosti, jehož základem je evidence objednávek. Systém si v průběhu používání vytváří adresář nakládek a vykládek. Fakturace přímo z objednávek v české i cizí měně je samozřejmostí. Součástí je vozový park, každému tahači se dá individuálně nastavit norma spotřeby PHM s ohledem na typ a hmotnost nákladu, jak pro letní, tak i zimní období (vazba na topení). Lze nadefinovat termíny povinných technických prohlídek a kontrol, přičemž je uživatel na daný termín kontroly upozorněn. Plná verze stazky umožňuje kontrolu časů jednotlivých úkonů, do zkrácené verze se zadávají vybrané informace jako např. SPZ, řidič, země, trvání výkonu, stavy km a phm. Součástí je vyúčtování výdajů na cestě, čerpání PHM a jejich úhrada v hotovosti nebo platební kartou, výpočet tuzemských i zahraničních cestovních náležitostí. Pokud má společnost dílnu, kde si svou pomocí provádí základní servis, lze jej propojit se skladem a evidovat nákupy a výdeje na jednotlivé vozidla podle SPZ. Součástí modulu je tzv. grafické zobrazení vytížení tahačů, kde se zobrazí přehled objednávek za období. Nepřeberné množství výstupů - přehled tržeb a nákladů za období a SPZ, přehledy spotřeby podle pracovních cest a normami spotřeby za řidiče a spz. Všechny tyto výstupy jsou ve formátu MS Excel.

Mzdová agenda:

Zabezpečuje komplexní funkce pro personalistiku a mzdy včetně definice konstant pro výpočty mezd. Informace se o zaměstnancích se vkládají pomocí karet, do kterých se definují osobní údaje, platové zařazení, srážky, bankovní účet pro platbu výplaty apod. Vlastní výpočet mezd probíhá po zadání docházky každého zaměstnance, kdy se vytváří i tiskové sestavy výčetka, výplatní pásky, hlášení zdravotním pojišťovnám, sociální správě)

Upomínky:

Možnost vystavování upomínek klientům na faktury po splatnosti. Vlastní definice textů. Barevné odlišení faktur na které je upomínka vystavena.

Manažerská nadstavba, grafy:

Informace o prosperitě společnosti pomocí tištěných informací nebo grafického znázornění (stav fakturace, stav neuhrazených faktur).

Účetnictví, daňová evidence:

Zaúčtování vložených záznamů v libovolném okamžiku - snadné a rychlé vyhledávání informací pomocí horkých kláves - tiskové sestavy (stavy účtů, výpis jednoho účtu, nespárované záznamy…) - ruční záznamy - vlastní účtový rozvrh - kontrolní chody - účetní dokumenty.
   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.