Úvodní stránka   |  O společnosti   |   Reference  |  Kontakt

NEWIS DE – Daňová evidence

Program je základem pro zpracování základní evidence podnikatelského subjektu. Je sestaven z osmi modulů, které jsou navzájem propojeny za účelem maximálního komfortu práce se systémem. Modul obchodních partnerů je provázán se všemi dalšími moduly. To umožňuje identifikovat doklady podle obchodních partnerů (obr.č.1). Systém nerozeznává, zda se jedná o dodavatele, odběratele nebo instituci, a to z jednoduchého důvodu, dodavatel může být i odběratelem, proto v dalším textu budeme používat pouze označení obchodní partner.

Moduly faktur (vydaných a přijatých) (obr.č.2) jsou propojeny kromě obchodních partnerů na pokladnu a banku, aby bylo v každém okamžiku vidět stav neuhrazených faktur.

Doklady jsou z hlediska věcného obsahu tříděny do skupin, tj. z číselníku dokladů je jim přiřazován určitý kód. Číselník dokladů si vytváří uživatel sám např. v průběhu vkládání informací do systému. Modul je doplněn řadou písemných výstupů. V modulech faktur lze provádět vzájemné zápočty a kompenzace.

Pokladna (obr.č.3) a banka (obr.č.4) slouží k evidenci finančních operací v hotovosti resp. bankovním převodem.

Leasingový majetek (obr.č.5) je evidován ve zvláštním modulu, který je propojen s obchodními partnery a modulem pokladny a banky. Modul je vybaven tzv. automatickým generováním splátkového kalendáře, aby nebylo nutné u každé smlouvy vkládat ručně minimálně 36 záznamů. V každém okamžiku má uživatel k dispozici výstupy salda za jednotlivé leasingové společnosti, smlouvy apod.

Modul bankovních příkazů (obr.č.6) slouží k vystavování platebních příkazů a je propojen s databází obchodních partnerů (bankovní informace) a knihou závazků (došlých faktur). Bankovní příkaz lze generovat individuálně podle výběru uživatele nebo automaticky podle nastavených kritérií (obchodní partner, období splatnosti, výše částek, atd.). Zařazením faktury do bankovního příkazu je v modulu závazků barevně odlišena od ostatních faktur. Při používání tohoto modulu systém neumožní provést duplicitní platby na jednu fakturu. Systém při tvorbě bankovního příkazu bere do úvahy i přijaté zálohy.

Mezi knihou závazků a pohledávek je zásadní rozdíl v tom, že pohledávky (vydané faktury) se do tohoto modulu nezapisují, ale automaticky sem “padají” z modulu fakturace, ve kterém lze vystavit libovolnou fakturu. Modul fakturace je kromě obchodních partnerů propojen i s modulem pokladní knihy. Pokud je vystavená faktura placena v hotovosti, systém zapíše platbu automaticky do pokladní knihy a vytiskne příjmový pokladní doklad.

Výstupy: každý modul disponuje řadou výstupů:

  • výkaz DPH
  • upomínky (obr.č.7)
  • grafy (obr.č.8)
  • přehledy výnosů a nákladů
  • inventarizace pohledávek
  • peněžní deník pro podnikatele účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

Modul Fakturace

Číselník dokladů

Často kladené dotazy:

  • Jedním z nejvíce kladených dotazů je rozšiřování tohoto základního programu o další moduly.

Uživatel si pořídil základní verzi a chtěl by ji doplnit např. o skladovou evidenci, mzdy, hlavní knihu apod.

  • Objedná si u nás toto rozšíření a poštou na dobírku je mu zasláno nové instalační CD.

Uživatel chce doplnit stávající verzi programu o další sestavy nebo výstupy.

  • Uživatel sdělí tento požadavek středisku technické podpory písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Následně je kontaktován naším technikem za účelem dořešení detailů nebo navržení jiného řešení, a pak následuje standardní postup cenová nabídka a smlouva o provedení díla s termínem odevzdání díla.
   O společnosti | Kontakty | Copyright © 2005 INES CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.